Fotoget blogspot homepage

Chuyện như chưa bắt đầu - lyric translation

This song is moved to http://go-4u.blogspot.com/2015/02/chuyen-nhu-chua-bat-dau.html
Bài hát này được dời đến địa chỉ http://go-4u.blogspot.com/2015/02/chuyen-nhu-chua-bat-dau.html