Fotoget blogspot homepage

How far Cam Ranh vn and Binh Thuan vn

Khoảng cách đoạn đường từ Cam Ranh, Vietnam đến Binh Thuan, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Cam Ranh đến Binh Thuan.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
83 dặm, tương đương 133 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Binh Thuan, Vietnam from Cam Ranh, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Cam Ranh and Binh Thuan? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Cam Ranh to Binh Thuan, the map will show you how to drive from Cam Ranh to Binh Thuan.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
83 miles or 133 kilometers
From Cam Ranh, Vietnam to Binh Thuan, Vietnam


Cam Ranh, Vietnam:
Latitude: 11°54'31.68"N
Longtitude: 109° 8'52.45"E

Binh Thuan, Vietnam:
Latitude: 11°13'36.03"N
Longtitude: 108° 8'34.32"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Cam Ranh, Vietnam to Binh Thuan, Vietnam?
* What is the distance between Cam Ranh, Vietnam and Binh Thuan, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Cam Ranh, Vietnam to Binh Thuan, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Cam Ranh, Vietnam and Binh Thuan, Vietnam?

Are you traveling to Binh Thuan? We wish you a nice trip and a lot of fun there!