Fotoget blogspot homepage

How far Can Tho vn and Bac Lieu vn

Khoảng cách đoạn đường từ Can Tho, Vietnam đến Bac Lieu, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Can Tho đến Bac Lieu.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
52 dặm, tương đương 84 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Bac Lieu, Vietnam from Can Tho, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Can Tho and Bac Lieu? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Can Tho to Bac Lieu, the map will show you how to drive from Can Tho to Bac Lieu.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
52 miles or 84 kilometers
From Can Tho, Vietnam to Bac Lieu, Vietnam


Can Tho, Vietnam:
Latitude: 10° 1'60.00"N
Longtitude: 105°46'60.00"E

Bac Lieu, Vietnam:
Latitude: 9°17'0.00"N
Longtitude: 105°43'0.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Can Tho, Vietnam to Bac Lieu, Vietnam?
* What is the distance between Can Tho, Vietnam and Bac Lieu, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Can Tho, Vietnam to Bac Lieu, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Can Tho, Vietnam and Bac Lieu, Vietnam?

Are you traveling to Bac Lieu? We wish you a nice trip and a lot of fun there!