Fotoget blogspot homepage

How far Can Tho vn and Soc Trang vn

Khoảng cách đoạn đường từ Can Tho, Vietnam đến Soc Trang, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Can Tho đến Soc Trang.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
32 dặm, tương đương 52 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Soc Trang, Vietnam from Can Tho, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Can Tho and Soc Trang? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Can Tho to Soc Trang, the map will show you how to drive from Can Tho to Soc Trang.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
32 miles or 52 kilometers
From Can Tho, Vietnam to Soc Trang, Vietnam


Can Tho, Vietnam:
Latitude: 10° 1'60.00"N
Longtitude: 105°46'60.00"E

Soc Trang, Vietnam:
Latitude: 9°36'24.00"N
Longtitude: 105°58'27.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Can Tho, Vietnam to Soc Trang, Vietnam?
* What is the distance between Can Tho, Vietnam and Soc Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Can Tho, Vietnam to Soc Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Can Tho, Vietnam and Soc Trang, Vietnam?

Are you traveling to Soc Trang? We wish you a nice trip and a lot of fun there!