Fotoget blogspot homepage

How far Da Nang vn and Nha Trang vn

Khoảng cách đoạn đường từ Da Nang, Vietnam đến Nha Trang, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Da Nang đến Nha Trang.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places): 271 dặm, tương đương 436 km
Thời gian bay: 1 giờ 25 phút (Vietnam Airlines)

Lưu ý:
Khoảng cách đường bộ xa hơn 354 dặm, tương đương 570 km.
Thời gian đi xe là: 11 giờ 15 phút.


How far is Nha Trang, Vietnam from Da Nang, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Da Nang and Nha Trang? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Da Nang to Nha Trang, the map will show you how to drive from Da Nang to Nha Trang.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies): 271 miles or 436 kilometers
Flight time: 1 hour 25 mins (Vietnam Airlines)
From Da Nang, Vietnam to Nha Trang, Vietnam

Driving distance: 354 miles or 570 kilometers.
Driving time or time on bus: 11 hours 15 mins


Da Nang, Vietnam:
Latitude: 16° 3'5.66"N
Longtitude: 108°12'53.63"E

Nha Trang, Vietnam:
Latitude: 12°14'42.90"N
Longtitude: 109°11'56.25"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Da Nang, Vietnam to Nha Trang, Vietnam?
* What is the distance between Da Nang, Vietnam and Nha Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Da Nang, Vietnam to Nha Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Da Nang, Vietnam and Nha Trang, Vietnam?


Are you traveling to Nha Trang? We wish you a nice trip and a lot of fun there!