Fotoget blogspot homepage

How far Dak Lak vn and Da Lat vn

Khoảng cách đoạn đường từ Dak Lak, Vietnam đến Da Lat, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Dak Lak đến Da Lat.
(What is the distance from Dak Lak, Vietnam to Da Lat, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Dak Lak to Da Lat, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
55 dặm, tương đương 88 km
(55 miles or 88 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Da Lat, Vietnam from Dak Lak, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Dak Lak and Da Lat? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Dak Lak to Da Lat, the map will show you how to drive from Dak Lak to Da Lat.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
55 miles or 88 kilometers
From Dak Lak, Vietnam to Da Lat, Vietnam


Dak Lak, Vietnam:
Latitude: 12°42'36.04"N
Longtitude: 108°14'15.91"E

Da Lat, Vietnam:
Latitude: 11°56'43.51"N
Longtitude: 108°26'31.56"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Dak Lak, Vietnam to Da Lat, Vietnam?
* What is the distance between Dak Lak, Vietnam and Da Lat, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Dak Lak, Vietnam to Da Lat, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Dak Lak, Vietnam and Da Lat, Vietnam?

Are you traveling to Da Lat? We wish you a nice trip and a lot of fun there!