Fotoget blogspot homepage

How far Hai Phong vn and Thai Binh vn

Khoảng cách đoạn đường từ Hai Phong, Vietnam đến Thai Binh, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Hai Phong đến Thai Binh.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
36 dặm, tương đương 58 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Thai Binh, Vietnam from Hai Phong, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Hai Phong and Thai Binh? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Hai Phong to Thai Binh, the map will show you how to drive from Hai Phong to Thai Binh.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
36 miles or 58 kilometers
From Hai Phong, Vietnam to Thai Binh, Vietnam


Hai Phong, Vietnam:
Latitude: 20°51'40.90"N
Longtitude: 106°40'47.29"E

Thai Binh, Vietnam:
Latitude: 20°26'43.00"N
Longtitude: 106°20'30.86"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Hai Phong, Vietnam to Thai Binh, Vietnam?
* What is the distance between Hai Phong, Vietnam and Thai Binh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Hai Phong, Vietnam to Thai Binh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Hai Phong, Vietnam and Thai Binh, Vietnam?

Are you traveling to Thai Binh? We wish you a nice trip and a lot of fun there!