Fotoget blogspot homepage

How far Hai Phong vn and Thanh Hoa vn

Khoảng cách đoạn đường từ Hai Phong, Vietnam đến Thanh Hoa, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Hai Phong đến Thanh Hoa.
Khoảng cách đường chim bay là: (distance as the crow flies or flight distance between the two places)
93 dặm, tương đương 150 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ 181 km, tương đương 112 dặm.


How far is Thanh Hoa, Vietnam from Hai Phong, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Hai Phong and Thanh Hoa? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Hai Phong to Thanh Hoa, the map will show you how to drive from Hai Phong to Thanh Hoa.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
93 miles or 150 kilometers

Driving distance: 112 miles or 181 kilometers
From Hai Phong, Vietnam to Thanh Hoa, Vietnam


Hai Phong, Vietnam:
Latitude: 20°51'40.90"N
Longtitude: 106°40'47.29"E

Thanh Hoa, Vietnam:
Latitude: 19°48'27.00"N
Longtitude: 105°46'35.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Hai Phong, Vietnam to Thanh Hoa, Vietnam?
* What is the distance between Hai Phong, Vietnam and Thanh Hoa, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Hai Phong, Vietnam to Thanh Hoa, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Hai Phong, Vietnam and Thanh Hoa, Vietnam?

Are you traveling to Thanh Hoa? We wish you a nice trip and a lot of fun there!