Fotoget blogspot homepage

How far Ho Chi Minh city vn and Kien Giang vn

Khoảng cách đoạn đường từ Ho Chi Minh city, Vietnam đến Kien Giang, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Ho Chi Minh city đến Kien Giang.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
123 dặm, tương đương 198 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Kien Giang, Vietnam from Ho Chi Minh city, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Ho Chi Minh city and Kien Giang? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Ho Chi Minh city to Kien Giang, the map will show you how to drive from Ho Chi Minh city to Kien Giang.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
123 miles or 198 kilometers
From Ho Chi Minh city, Vietnam to Kien Giang, Vietnam


Ho Chi Minh city, Vietnam:
Latitude: 10°45'33.05"N
Longtitude: 106°39'44.99"E

Kien Giang, Vietnam:
Latitude: 9°49'29.85"N
Longtitude: 105° 7'33.23"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Ho Chi Minh city, Vietnam to Kien Giang, Vietnam?
* What is the distance between Ho Chi Minh city, Vietnam and Kien Giang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Ho Chi Minh city, Vietnam to Kien Giang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Ho Chi Minh city, Vietnam and Kien Giang, Vietnam?

Are you traveling to Kien Giang? We wish you a nice trip and a lot of fun there!