Fotoget blogspot homepage

How far Nghe An vn and Ninh Binh vn

Khoảng cách đoạn đường từ Nghe An, Vietnam đến Ninh Binh, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Nghe An đến Ninh Binh.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
106 dặm, tương đương 170 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Ninh Binh, Vietnam from Nghe An, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Nghe An and Ninh Binh? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Nghe An to Ninh Binh, the map will show you how to drive from Nghe An to Ninh Binh.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
106 miles or 170 kilometers
From Nghe An, Vietnam to Ninh Binh, Vietnam


Nghe An, Vietnam:
Latitude: 19° 8'54.14"N
Longtitude: 104°50'43.66"E

Ninh Binh, Vietnam:
Latitude: 20°15'9.18"N
Longtitude: 105°58'29.99"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Nghe An, Vietnam to Ninh Binh, Vietnam?
* What is the distance between Nghe An, Vietnam and Ninh Binh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Nghe An, Vietnam to Ninh Binh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Nghe An, Vietnam and Ninh Binh, Vietnam?

Are you traveling to Ninh Binh? We wish you a nice trip and a lot of fun there!