Fotoget blogspot homepage

How far Nha Trang vn and Cam Ranh vn

Khoảng cách đoạn đường từ Nha Trang, Vietnam đến Cam Ranh, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Nha Trang đến Cam Ranh.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
24 dặm, tương đương 38 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Cam Ranh, Vietnam from Nha Trang, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Nha Trang and Cam Ranh? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Nha Trang to Cam Ranh, the map will show you how to drive from Nha Trang to Cam Ranh.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
24 miles or 38 kilometers
From Nha Trang, Vietnam to Cam Ranh, Vietnam


Nha Trang, Vietnam:
Latitude: 12°14'42.90"N
Longtitude: 109°11'56.25"E

Cam Ranh, Vietnam:
Latitude: 11°54'31.68"N
Longtitude: 109° 8'52.45"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Nha Trang, Vietnam to Cam Ranh, Vietnam?
* What is the distance between Nha Trang, Vietnam and Cam Ranh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Nha Trang, Vietnam to Cam Ranh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Nha Trang, Vietnam and Cam Ranh, Vietnam?

Are you traveling to Cam Ranh? We wish you a nice trip and a lot of fun there!