Fotoget blogspot homepage

How far Nha Trang vn and Ninh Thuan vn

Khoảng cách đoạn đường từ Nha Trang, Vietnam đến Ninh Thuan, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Nha Trang đến Ninh Thuan.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
43 dặm, tương đương 69 km

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.


How far is Ninh Thuan, Vietnam from Nha Trang, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Nha Trang and Ninh Thuan? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Nha Trang to Ninh Thuan, the map will show you how to drive from Nha Trang to Ninh Thuan.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
43 miles or 69 kilometers
From Nha Trang, Vietnam to Ninh Thuan, Vietnam


Nha Trang, Vietnam:
Latitude: 12°14'42.90"N
Longtitude: 109°11'56.25"E

Ninh Thuan, Vietnam:
Latitude: 11°41'57.85"N
Longtitude: 108°54'9.66"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Nha Trang, Vietnam to Ninh Thuan, Vietnam?
* What is the distance between Nha Trang, Vietnam and Ninh Thuan, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Nha Trang, Vietnam to Ninh Thuan, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Nha Trang, Vietnam and Ninh Thuan, Vietnam?

Are you traveling to Ninh Thuan? We wish you a nice trip and a lot of fun there!