Fotoget blogspot homepage

How far Sai Gon vn and Ca Mau vn

Khoảng cách đoạn đường từ Sai Gon, Vietnam đến Ca Mau, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Sai Gon đến Ca Mau.
(What is the distance from Sai Gon, Vietnam to Ca Mau, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Sai Gon to Ca Mau, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
152 dặm, tương đương 245 km
(152 miles or 245 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Ca Mau, Vietnam from Sai Gon, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Sai Gon and Ca Mau? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Sai Gon to Ca Mau, the map will show you how to drive from Sai Gon to Ca Mau.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
152 miles or 245 kilometers
From Sai Gon, Vietnam to Ca Mau, Vietnam


Sai Gon, Vietnam:
Latitude: 10°46'17.42"N
Longtitude: 106°41'54.26"E

Ca Mau, Vietnam:
Latitude: 9°10'60.00"N
Longtitude: 105° 9'0.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Sai Gon, Vietnam to Ca Mau, Vietnam?
* What is the distance between Sai Gon, Vietnam and Ca Mau, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Sai Gon, Vietnam to Ca Mau, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Sai Gon, Vietnam and Ca Mau, Vietnam?

Are you traveling to Ca Mau? We wish you a nice trip and a lot of fun there!