Fotoget blogspot homepage

How far Sai Gon vn and Kon Tum vn

Khoảng cách đoạn đường từ Sai Gon, Vietnam đến Kon Tum, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Sai Gon đến Kon Tum.
(What is the distance from Sai Gon, Vietnam to Kon Tum, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Sai Gon to Kon Tum, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
264 dặm, tương đương 425 km
(264 miles or 425 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Kon Tum, Vietnam from Sai Gon, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Sai Gon and Kon Tum? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Sai Gon to Kon Tum, the map will show you how to drive from Sai Gon to Kon Tum.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
264 miles or 425 kilometers
From Sai Gon, Vietnam to Kon Tum, Vietnam


Sai Gon, Vietnam:
Latitude: 10°46'17.42"N
Longtitude: 106°41'54.26"E

Kon Tum, Vietnam:
Latitude: 14°22'60.00"N
Longtitude: 107°58'60.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Sai Gon, Vietnam to Kon Tum, Vietnam?
* What is the distance between Sai Gon, Vietnam and Kon Tum, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Sai Gon, Vietnam to Kon Tum, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Sai Gon, Vietnam and Kon Tum, Vietnam?

Are you traveling to Kon Tum? We wish you a nice trip and a lot of fun there!