Fotoget blogspot homepage

How far Sai Gon vn and Nha Trang vn

Khoảng cách đoạn đường từ Sai Gon, Vietnam đến Nha Trang, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Sai Gon đến Nha Trang.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
198 dặm, tương đương 318 km (198 miles or 318 kilometers)
Thời gian đi máy bay (Flight time): 55 phút (55 minutes) (Vietnam Airlines)

Lưu ý: Khoảng cách đường bộ 272 dặm, tương đương 437 km.
(Bear in mind that driving distance is 272 miles or 437 kilometers)
Thời gian đi xe (time on bus): 8 giờ 10 phút (8 hours 10 mins)


How far is Nha Trang, Vietnam from Sai Gon, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Sai Gon and Nha Trang? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Sai Gon to Nha Trang, the map will show you how to drive from Sai Gon to Nha Trang.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies): 198 miles or 318 kilometers
Flight time: 55 mins (Vietnam Airlines)
Driving distance: 272 miles or 437 kilometers
Driving time: 8 hours 10 mins.
From Sai Gon, Vietnam to Nha Trang, VietnamSai Gon, Vietnam:
Latitude: 10°46'17.42"N
Longtitude: 106°41'54.26"E

Nha Trang, Vietnam:
Latitude: 12°14'42.90"N
Longtitude: 109°11'56.25"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Sai Gon, Vietnam to Nha Trang, Vietnam?
* What is the distance between Sai Gon, Vietnam and Nha Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Sai Gon, Vietnam to Nha Trang, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Sai Gon, Vietnam and Nha Trang, Vietnam?

Are you traveling to Nha Trang? We wish you a nice trip and a lot of fun there!