Fotoget blogspot homepage

How far Sai Gon vn and Tra Vinh vn

Khoảng cách đoạn đường từ Sai Gon, Vietnam đến Tra Vinh, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Sai Gon đến Tra Vinh.
(What is the distance from Sai Gon, Vietnam to Tra Vinh, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Sai Gon to Tra Vinh, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
72 dặm, tương đương 115 km
(72 miles or 115 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Tra Vinh, Vietnam from Sai Gon, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Sai Gon and Tra Vinh? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Sai Gon to Tra Vinh, the map will show you how to drive from Sai Gon to Tra Vinh.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
72 miles or 115 kilometers
From Sai Gon, Vietnam to Tra Vinh, Vietnam


Sai Gon, Vietnam:
Latitude: 10°46'17.42"N
Longtitude: 106°41'54.26"E

Tra Vinh, Vietnam:
Latitude: 9°48'45.87"N
Longtitude: 106°17'57.45"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Sai Gon, Vietnam to Tra Vinh, Vietnam?
* What is the distance between Sai Gon, Vietnam and Tra Vinh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Sai Gon, Vietnam to Tra Vinh, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Sai Gon, Vietnam and Tra Vinh, Vietnam?

Are you traveling to Tra Vinh? We wish you a nice trip and a lot of fun there!