Fotoget blogspot homepage

How far Vịnh Hạ Long vn and Dong Hoi vn

Khoảng cách đoạn đường từ Vịnh Hạ Long, Vietnam đến Dong Hoi, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Vịnh Hạ Long đến Dong Hoi.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
238 dặm, tương đương 383 km
(238 miles or 383 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Dong Hoi, Vietnam from Vịnh Hạ Long, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Vịnh Hạ Long and Dong Hoi? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Vịnh Hạ Long to Dong Hoi, the map will show you how to drive from Vịnh Hạ Long to Dong Hoi.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
238 miles or 383 kilometers
From Vịnh Hạ Long, Vietnam to Dong Hoi, Vietnam


Vịnh Hạ Long, Vietnam:
Latitude: 20°53'41.32"N
Longtitude: 107° 3'58.72"E

Dong Hoi, Vietnam:
Latitude: 17°28'59.00"N
Longtitude: 106°35'59.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Vịnh Hạ Long, Vietnam to Dong Hoi, Vietnam?
* What is the distance between Vịnh Hạ Long, Vietnam and Dong Hoi, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Vịnh Hạ Long, Vietnam to Dong Hoi, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Vịnh Hạ Long, Vietnam and Dong Hoi, Vietnam?

Are you traveling to Dong Hoi? We wish you a nice trip and a lot of fun there!