Fotoget blogspot homepage

How far Vịnh Hạ Long vn and Mong Cai vn

Khoảng cách đoạn đường từ Vịnh Hạ Long, Vietnam đến Mong Cai, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Vịnh Hạ Long đến Mong Cai.
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
73 dặm, tương đương 117 km
(73 miles or 117 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Mong Cai, Vietnam from Vịnh Hạ Long, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Vịnh Hạ Long and Mong Cai? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Vịnh Hạ Long to Mong Cai, the map will show you how to drive from Vịnh Hạ Long to Mong Cai.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
73 miles or 117 kilometers
From Vịnh Hạ Long, Vietnam to Mong Cai, Vietnam


Vịnh Hạ Long, Vietnam:
Latitude: 20°53'41.32"N
Longtitude: 107° 3'58.72"E

Mong Cai, Vietnam:
Latitude: 21°31'60.00"N
Longtitude: 107°58'0.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Vịnh Hạ Long, Vietnam to Mong Cai, Vietnam?
* What is the distance between Vịnh Hạ Long, Vietnam and Mong Cai, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Vịnh Hạ Long, Vietnam to Mong Cai, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Vịnh Hạ Long, Vietnam and Mong Cai, Vietnam?

Are you traveling to Mong Cai? We wish you a nice trip and a lot of fun there!