Fotoget blogspot homepage

Distance Ha Tinh vn and Dong Ha vn

Khoảng cách đoạn đường từ Ha Tinh, Vietnam đến Dong Ha, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Ha Tinh đến Dong Ha.
(What is the distance from Ha Tinh, Vietnam to Dong Ha, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Ha Tinh to Dong Ha, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
130 dặm, tương đương 210 km
(130 miles or 210 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Dong Ha, Vietnam from Ha Tinh, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Ha Tinh and Dong Ha? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Ha Tinh to Dong Ha, the map will show you how to drive from Ha Tinh to Dong Ha.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
130 miles or 210 kilometers
From Ha Tinh, Vietnam to Dong Ha, Vietnam


Ha Tinh, Vietnam:
Latitude: 18°20'25.88"N
Longtitude: 105°54'26.65"E

Dong Ha, Vietnam:
Latitude: 16°49'49.00"N
Longitude: 107° 5'50.00"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Ha Tinh, Vietnam to Dong Ha, Vietnam?
* What is the distance between Ha Tinh, Vietnam and Dong Ha, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Ha Tinh, Vietnam to Dong Ha, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Ha Tinh, Vietnam and Dong Ha, Vietnam?

Are you traveling to Dong Ha? We wish you a nice trip and a lot of fun there!