Fotoget blogspot homepage

How far Da Lat vn and Vung Tau vn

Khoảng cách đoạn đường từ Da Lat, Vietnam đến Vung Tau, Vietnam xa bao nhiêu km? Xem bản đồ chỉ đường đi từ Da Lat đến Vung Tau.
(What is the distance from Da Lat, Vietnam to Vung Tau, Vietnam in kilometers? Watch the map to know the way how to drive from Da Lat to Vung Tau, if any)
Khoảng cách đường chim bay là:
(distance as the crow flies or flight distance between the two places)
144 dặm, tương đương 232 km
(144 miles or 232 kilometers)

Lưu ý: khoảng cách đường bộ xa hơn.
(Bear in mind that driving distance may be farther)


How far is Vung Tau, Vietnam from Da Lat, Vietnam? How many miles and how many kilometers is it between Da Lat and Vung Tau? Get the distance below, and look at the map. If we can drive from Da Lat to Vung Tau, the map will show you how to drive from Da Lat to Vung Tau.
FLIGHT DISTANCE (as the crow flies)
144 miles or 232 kilometers
From Da Lat, Vietnam to Vung Tau, Vietnam


Da Lat, Vietnam:
Latitude: 11°56'43.51"N
Longtitude: 108°26'31.56"E

Vung Tau, Vietnam:
Latitude: 10°20'43.49"N
Longtitude: 107° 5'2.53"E

Same questions for the above travel distance:
* How far is it from Da Lat, Vietnam to Vung Tau, Vietnam?
* What is the distance between Da Lat, Vietnam and Vung Tau, Vietnam?
* How many miles / kilometers is it to travel from Da Lat, Vietnam to Vung Tau, Vietnam?
* How many miles / kilometers is the travel distance between Da Lat, Vietnam and Vung Tau, Vietnam?

Are you traveling to Vung Tau? We wish you a nice trip and a lot of fun there!