Fotoget blogspot homepage

Press for - phrase dictionary

What does "press for" mean? What is the meaning of "press for"?

Definition:
Press for something = to ask for something determinedly, to try to achieve something determinedly
Press someone for something = to ask someone for something determinedly, to get something determinedly from someone

Example:
Mia does not ask for favors or press for friendship, but she was puzzled and regretful at his behavior.

If you press someone for something, you try your best to cause him or her to give it to you or to agree with you about it.


The parents pressed for their children to learn in the school.

The people are pressing for the changes in law.

If she had pressed him, he would have accepted it.

The attorney will press for the judge to consider charging the suspect as an adult.Press for something = khăng khăng yêu cầu điều gì đó, quyết tâm đạt được điều gì đó
Press someone for something = khăng khăng yêu cầu ai đó điều gì đó, quyết tâm có được điều gì đó từ ai đó

Ví dụ:
Mia did not ask for favors or press for friendship, but she was puzzled and regretful at his behavior.
Mia không yêu cầu giúp đỡ cũng như không quyết chí có được mối quan hệ hữu nghị, nhưng cô vẫn thấy mình bối rối và sai lầm trước cách cư xử của anh.

If you press someone for something, you try your best to cause him or her to give it to you or to agree with you about it.
Nếu bạn khăng khăng yêu cầu ai đó về điều gì đó, có nghĩa là bạn cố gắng để khiến người đó cho bạn điều đó hoặc đồng ý với bạn về điều đó.

The parents pressed for their children to learn in the school.
Phụ huynh đó đã quyết tâm đòi cho con họ được học ở ngôi trường này.

The people are pressing for the changes in law.
Người dân đang quyết liệt yêu cầu thay đổi lại luật.

If she had pressed him, he would have accepted it.
Nếu cô cố gắng nài nỉ, có lẽ anh ta đã chấp nhận.

The attorney will press for the judge to consider charging the suspect as an adult.
Vị luật sư có thể sẽ yêu cầu thẩm phán hãy xử tội kẻ tình nghi như một người đã trưởng thành.