Fotoget blogspot homepage

Phân tích VNindex - 10/06/2014

VN30, HNX-index đã bước vào giai đoạn sideway sóng 2. Có lẽ VNindex cũng sẽ làm như thế. Nên trước mắt khó vượt 580. Thị trường sideway sẽ có sự phân hóa cổ phiếu lớn.
Đây chưa phải là lúc đầu tư vào các cổ phiếu penny.
Ngắn hạn: hạn chế mua các mã penny, lựa các mã cơ bản tốt đầu tư ngắn hạn và sẳn sàng chuyển sang trung hạn, với những mã đã tăng nhiều tư đợt 508-609 ưu tiên bán ra và cơ cấu sang mã khác.
Trung hạn: đầu tư vào các mã cơ bản tốt và các mã penny có sự tích lũy dài và đủ để cho trận chiến cuối năm
Dài hạn: Cẩn thận con sóng giảm dài hạn 4 có thể xuất hiện vào cuối năm nay. Nên ưu tiên đầu tư trung hạn, tránh xa đầu tư dài hạn.

Xu hướng hiện tại của VNindex:
ngắn hạn: tăng sóng 1, có nguy cơ sắp chuyển sáng sóng 2.
trung hạn: tăng sóng 5
dài hạn: tăng sóng 3

Ngày viết cuối ngày 10/6/2014