Fotoget blogspot homepage

Sàn chứng khoán là gì? Sàn giao dịch chứng khoán là gì?

Sàn chứng khoán còn gọi sàn giao dịch chứng khoán là một hình thức dịch vụ có tổ chức giúp cho các nhà đầu tư chứng khoán có thể mua chứng khoán, bán chứng khoán, trao đổi chứng khoán dễ dàng thông qua các công ty môi giới chứng khoán. Các doanh nghiệp có thể niêm yết trên sàn này để các cổ đông dễ dàng mua bán trao đổi cổ phần và doanh nghiệp cũng dễ dàng huy động thêm vốn cũng như phân phát lợi nhuận cho các cổ đông.

Hiện tại ở Việt Nam có 3 sàn giao dịch chứng khoán đó là sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn giao dịch chứng khoán UPCOM. Công ty nào niêm yết ở sàn nào thì các cổ đông công ty đó mua bán trao đổi chứng khoán ở sàn đó. Ví dụ Vinamilk niêm yết ở sàn chứng khoán Hồ Chí Minh thì các cổ đông của Vinamilk sẽ mua bán trao đổi cổ phiếu thông qua sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Để mua bán thì các cổ đông xem bảng điện tử thể hiện giá do sàn HSX cung cấp. Việc mua bán được quản lý và hỗ trợ dịch vụ bởi sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Sở này cũng mở ra và quản lý sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Như đã nói trên các nhà đầu tư, các cổ đông không mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán mà thông qua các công ty môi giới chứng khoán. Các công ty này sẽ hỗ trợ và tư vấn cho việc mua bán của các cổ đông và nhà đầu tư.

Sàn HSX được hỗ trợ và quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Mình.
Sàn HNX và sàn UPCOM được hỗ trợ và quản lý bởi sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các công ty niêm yết trên sàn nào phải thõa mãn được các yêu cầu và thực hiện đầy đủ trách nhiệm do sàn giao dịch đó quy định. Sàn HSX quy mô lớn hơn sàn HNX. Sàn HNX quy mô lớn hơn sàn UPCOM. Sàn HSX có nhiều quy định và nhiều đòi hỏi hơn đối với các công ty trên sàn hơn so với các công ty ở sàn HNX và sàn UPCOM. Sàn UPCOM là sàn giao dịch không niêm yết chính thức nên không đòi hỏi nhiều trách nhiệm như ở sàn HSX và sàn HNX. Ví dụ: sàn HSX đòi hỏi vốn điều lệ công ty niêm yết lớn hơn sàn HNX. Nên một số công ty nhỏ không đủ khả năng niêm yết được trên sàn HSX. Các công ty trên sàn UPCOM không có trách nhiệm công bố nhiều thông tin của công ty như sàn HNX và sàn HSX.

Mỗi sàn giao dịch có một chỉ số trung bình riêng của thị trường. Sàn HSX có chỉ số thị trường là VNIndex. Sàn HNX có chỉ số thị trường là HNX-Index. Sàn UPCOM có chỉ số cho thị trường này là UPCOM-Index. Các chỉ số này cho biết được mức độ lên xuống chung hay gọi là mức trung bình của toàn thị trường đó. Dựa vào các chỉ số trung bình này, các nhà đầu tư có thể phân tích xu hướng để biết được các thời điểm đầu tư và thoát khỏi thị trường.