Fotoget blogspot homepage

Q4: Room nước ngoài là gì? Room nước ngoài còn lại là gì?

Các câu hỏi về đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Câu hỏi 3: Nhà đầu tư nước ngoài là ai?
Câu hỏi 5: Chứng khoán là gì? Làm thế nào để chơi chứng khoán?

Room nước ngoài là số cổ phần tối đa mà nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu. Room nước ngoài ở các doanh nghiệp được nhà nước quy định là 49%. Room nước ngoài ở các ngân hàng được nhà nước quy định là 30%.

VD: Công ty Vinamilk có vốn điều lệ là 8,334,403,110,000 (hơn 8 ngàn tỉ). Số lượng cổ phần là 833,440,311 cổ. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 49% số cổ phần của Vinamilk tức là nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 833,440,311 x 49% = 408,385,752 cổ phần. Hiện nay tổng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu là 408,385,752 cổ phần. Tức là đã sở hữu hết 49%. Nên các nhà đầu tư nước ngoài muốn mua thêm cổ phần của Vinamilk thêm nữa không được vì đã hết room. Lúc này ta gọi room nước ngoài còn lại là 0.

Công ty X có vốn điều lệ là 600,000,000,000 (600 tỉ). Số lượng cổ phần là 60,000,000 cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa là 60,000,000 x 49% = 29,400,000 cổ phần. Tổng sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 20 triệu cổ phần. Thì các nhà đầu tư nước ngoài cá nhân hay nhà đầu tư nước ngoài tổ chức được quyền mua thêm 9,400,000 cổ phần nữa. Lúc này ta gọi room nước ngoài còn lại là 9,400,000 cổ phần.

Lưu ý: Room nước ngoài = room nhà đầu tư nước ngoài
Room nước ngoài còn lại = room còn lại nhà đầu tư nước ngoài = room nhà đầu tư nước ngoài còn lại

Tăng room nước ngoài là gì? Tăng room là việc nới rộng quyền sở hữu của nước ngoài ở các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay là 49%, với ngân hàng là 30%. Nếu tăng room có nghĩa là tăng số 49% và 30% để nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu nhiều hơn.