Fotoget blogspot homepage

Q3: Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Họ là ai ở thị trường chứng khoán?

Các câu hỏi về đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán:
Câu hỏi 2: Công ty chứng khoán là gì?
Câu hỏi 4: Room nước ngoài và room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Ở đây chúng tôi, không đi tìm hiểu khái niệm nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Fotoget.blogspot.com đang muốn nói về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài là ai? Họ là nhà đầu tư cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc nhà đầu tư tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán ở thị trường chứng khoán Việt Nam để mua bán cổ phiếu và trái phiếu ở Việt Nam.

Một anh Lào, hay một anh Mỹ, hay một anh Campuchia đến một công ty chứng khoán mở tài khoản để giao dịch chứng khoán thì cũng được gọi là nhà đầu tư nước ngoài. Một tổ chức nước ngoài hay một công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản chứng khoán ở Việt Nam cũng được gọi là nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phiếu và trái phiếu ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài được mua một số lượng cổ phiếu tối đa ở mỗi doanh nghiệp, gọi là room nước ngoài

Mỗi ngày tổng số lượng mua vào bán ra ở mỗi mã chứng khoán đều được thông báo cụ thể trên các website của các thị trường chứng khoán. Truy cập vào các website của HSX hay HNX sẽ giúp ta biết được lượng mua vào bán ra hay lượng mua ròng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.