Fotoget blogspot homepage

Cách đọc bảng điện tử chứng khoán

Bảng điện tử chứng khoán là trang web thể hiện giá cả mua bán giao dịch cổ phiếu trong ngày. Thị trường chứng khoán giao dịch bắt đầu từ 9:00 sáng đến 2:45 chiều (trừ thời gian nghỉ trưa). Trong suốt khoảng thời gian này, các nhà đầu tư liên tục chào mua, chào bán, mua và bán chứng khoán. Chào mua có nghĩa là ra giá xem có ai chịu bán cho mình với giá đó không. Chào bán có nghĩa là ra giá xem có ai đồng ý mua với giá mình chào bán không. Khi người mua mua được cổ phiếu từ người bán ta gọi là khớp lệnh, và giá bán được gọi là giá khớp lệnh.

Vậy trong khoảng thời gian thị trường giao dịch liên tục, làm sao biết được các cổ phiếu hiện đang có giá bao nhiêu (giá khớp lệnh hiện tại) và giá đang chào mua (rao mua) và chào bán (rao bán) ở thị trường là bao nhiêu?

Cách đọc bảng điện tử chứng khoán như sau:

Trên hình bạn sẽ thấy có 3 giá chào mua và 3 giá chào bán. 3 giá chào mua được các nhà đầu tư chào mua và đang đợi mua được cổ phiếu. Còn 3 giá chào bán thì các nhà đầu tư đang ra giá và đợi có người chịu mua cổ phiếu mà họ rao.

Trên thực tế người ta chào mua và chào bán rất nhiều giá, nhưng vì sự giới hạn của bảng điện tử nên không thể thể hiện tất cả nên chỉ thể hiện ra 3 giá chào mua cao nhất và 3 giá chào bán thấp nhất.

Tức là hiển thị 3 giá mà nhà đầu tư chào mua cao nhất. Còn các giá chào mua thấp quá khó có người chịu bán cho mua nên không ưu tiên hiển thị.
Và hiển thị trên bảng điện tử chứng khoán 3 giá mà nhà đầu tư chào bán thấp nhất. Còn các giá chào bán cao hơn, tức là bán giá đắt quá khó kiếm được người mua hơn nên không được ưu tiên hiển thị.
Còn các giá không hiển thị sẽ được chờ cho đến khi các giá hiển thị được khớp lệnh hết.

Để tìm hiểu kĩ hơn về bảng điện tử mời bạn đọc bài viết về Đọc bảng điện tử chứng khoán trực tuyến.

Ở bảng giá chào mua tốt nhất có: G3 KL3, G2 KL2, G1 KL1
Trong đó G1, G2 và G3 là 3 giá chào mua tốt nhất. G1 chào mua cao hơn G2, và G2 chào mua cao hơn G3. Nên G1 được xem là giá chào mua cao nhất và ưu tiên nhất. KL1 là khối lượng 1 tức là số lượng cổ phiếu chào mua ở giá G1. KL2 là số lượng cổ phiếu chào mua ở G2. KL3 là số lượng cổ phiếu chào mua ở giá G3.

Ở bảng giá chào bán tốt nhất có: G1 KL1, G2 KL2, G3 KL3
Trong đó G1, G2 và G3 là 3 giá chào bán tốt nhất được ưu tiên hiển thị trên bảng điện, các giá chào bán cao hơn không đủ chỗ để hiển thị. G1 là giá chào bán tốt nhất, G2 là giá chào bán tốt nhì và G3 chào bán cao hơn 2 giá kia nên được gọi là giá chào bán tốt ba. KL1 là khối lượng chào bán giá G1, KL2 là khối lượng cổ phiếu chào bán giá G2, KL3 là khối lượng cổ phiếu chào bán giá G3.

Khi giá chào mua G1 đã mua được đủ lượng KL1 (G2>G1 G2 chào giá thấp hơn). Khi đó những con số nằm ở G2 KL2 sẽ nằm vào ô G1 KL1, Còn những con số ở ô G3 KL3 sẽ thay vào chỗ G2 KL2. Và giá chưa được hiển thị trước đây là giá chào mua tốt thứ tư, giờ sẽ thành giá chao mua tốt thứ 3 nên đưa vào ô G3 KL3.

Quy trình tương tự ở cột chào bán. Sau khi G1 bán được hết lượng cổ phiếu ghi ở KL1 thì G2 KL2 sẽ đẩy vào chỗ G1 KL1, G3 KL3 sẽ đẩy vào chỗ G2 KL2, còn G4 KL4 do trước đây không đủ chỗ hiển thị trên bảng điện tử chứng khoán nay được đưa vào chỗ G3 KL3.